Telefoonnummer

+31650446825

Email

secretariaat@stichting-et.nl

Bereikbaarheid

Ma-Vr 9-17

Het is een bijzondere, unieke situatie waar we met zijn allen in bevinden. Door de snelheid waarmee met name in het begin is geschakeld qua regelingen tijdens de Corona-crisis, hebben we ook gezien dat regelingen wijzigen en er nieuwe regelingen zijn bijgekomen, waarbij onvoldoende afstemming met alle betrokken partijen heeft plaats gevonden.

We zien ook dat de noodzaak om die afstemming te realiseren bij alle betrokken partijen leeft.   De nodige therapeuten hebben in het beginstadia van de Corona-maatregelen (o.a. sluiting praktijk), via de gemeente Tozo aangevraagd. Daarna is pas de Continuïteitsbijdrage (CB) van de zorgverzekeraars opengesteld voor niet gecontracteerde therapeuten in de complementaire zorg.  

In Artikel 1 Voorwaarden ontvangst Continuïteitsbijdrage, 1.1., g van het “Addendum bij een Betaalovereenkomst CB (uitsluitend voor niet-gecontracteerde” met kenmerk “Regeling continuïteitsbijdrage v1.0 d.d. 7 mei 2020 Zorgaanbieders” wordt het volgende gesteld:
De Zorgaanbieder doet geen beroep op de rijksregelingen (waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)) die zijn ingesteld naar aanleiding van het coronavirus, met uitzondering van het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding die de Zorgaanbieder ontvangt op basis van dit Addendum.  

Het gebruik maken van fiscale regelingen is toegestaan; Op basis van het gestelde kan er vanuit gegaan worden dat andere regelingen die reeds eerder zijn aangevraagd en toegekend, zoals NOW, TOGS en Tozo, (deels) terugbetaald moeten worden en de CB aangevraagd moet worden indien men gebruik wil maken van een andere regeling. Echter bij de Tozo regeling in relatie met CB blijkt, dat zorgaanbieders verschillende, soms tegenstrijdige berichten van gemeenten ontvangen. Meerdere therapeuten hebben geïnformeerd bij hun gemeente, waarbij men te horen heeft gekregen dat als men het bedrag al ontvangen heeft, deze niet terug betaald hoeft te worden en men CB niet hoeft aan te vragen.  

Het blijkt dat gemeenten geen eenduidigheid in de uitvoering hanteren. Naar ons idee leidt dat tot onduidelijkheid. Om dit te voorkomen, heeft VVET aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht een uniforme uitspraak te doen, zodat er duidelijkheid komt.    

Heb je Tozo aangevraagd bij je gemeente? Is de aanvraag goedgekeurd en/of zit je nog in de procedure van de aanvraag? Dan is het advies om zelf contact op te nemen met de gemeente waar je de aanvraag hebt ingediend om navraag te doen wat hun beleid is. Bij sommige gemeenten lijkt het niet nodig te zijn om de CB aan te vragen en hoeft niets te worden terugbetaald. Bij andere gemeenten wellicht wel. Ons advies is om de uitspraak schriftelijke te laten bevestigen. Hiermee voorkom je discussie(s) achteraf.

Bron: Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET)

Recommended Articles